Cervantes 118

Projecte, Direcció d’obra i d’execució d’obra, Estudi bàsic i coordinació de seguretat i salut.

Projecte de rehabilitació integral de l’edifici situat a Badalona, amb renovació de façana, patis, coberta i mitgeres, i reforç estructural en sostre sota terrassa per caiguda de tram de forjat per col·lapse de l’estructura de biguetes de ciment aluminós. El projecte es va crear amb la idea de rehabilitar tots els paraments de l’edifici. Començant per la façana principal que es va repicar sencera per realitzar un nou acabat de morter monocapa i nou enrajolat a planta baixa. A planta àtic es va substituir la coberta, per continues filtracions que va fer caure part del forjat inferior de biguetes de ciment aluminós, tal i com es va comprovar després de portar les mostres a laboratori. Es va projectar el reforç de l’estructura sota la terrassa amb biguetes d’acer laminat. Pel que fa als patis interiors es va renovar tot l’acabat amb un sanejat i pintat. La coberta general es va impermeabilitzar amb una pintura impermeabilitzant donat el seu accés únicament per manteniment. Finalment es va instal·lar envà pluvial amb aïllament tèrmic interior a les mitgeres, per millorar l’eficiència energètica de l’edifici i així adquirir optimes condicions d’habitabilitat dels habitatges. A destacar la magnitud de l’obra i la visió general que es va prendre des del primer moment per prioritzar les zones més necessàries d’intervenció fins acabar amb la millora de les condicions dels habitatges.

Client

Comunitat de propietaris

Data

2017

Tipologia

Rehabilitació integral edifici