Els Nostres projectes


PROJECTES

Es realitzen projectes de rehabilitació i direccions d’obra. Entre d’altres també es fan estudis de seguretat i salut, així com la coordinació de seguretat. Es gestiona íntegrament la gestió de la llicència d’obres, així com en cas necessari, la subvenció d’aquestes. El projecte està format per una memòria, uns amidaments i una documentació gràfica. ABILE aconsella als seus clients realitzar un projecte prèviament a la sol•licitud de pressupostos dels industrials, per així poder realitzar un estat d’amidaments i una solució a adoptar única, i d’aquesta manera poder pressupostar i comparar els pressupostos dels diferents industrials sota la mateixa idea constructiva, evitant daltabaixos en els preus i posteriors problemes a les obres.
Projectes realitzats


OBRA NOVAREHABILITACIÓLLICÈNCIA ACTIVITATS